WZÓR INTERCYZY PRZEDMAŁŻEŃSKIEJ 

My, niżej podpisani Barbara Kowalska i Roman Nowak, wyrażamy zgodę na małżeństwo i akceptujemy poniższe postanowienia:

1
Dochody jakie będziemy otrzymywać, będziemy wydawać według swojego uznania i woli. Na wspólne wyżywienie będziemy łożyć maksymalnie po 300zł miesięcznie i po połowie na inne wydatki związane z kosztami utrzymania, według rachunków i udokumentowanych wydatków.

2
Po urodzeniu dziecka i kolejnych dzieci, Barbara Kowalska do 3-ego roku życia dzieci, będzie opiekować się nimi nie pracując poza domem. Roman Nowak zobowiązuje się, do pokrywania kosztów utrzymania rodziny w tym okresie na poziomie adekwatnym do jego zarobków. W przypadku rażących braków w utrzymaniu domu, Barbara Kowalska będzie mogła zatrudnić się poza domem.

3

Po okresie wychowawczym dzieci 2, małżonkowie solidarnie po połowie dokładają się do kosztów utrzymania dzieci, rodziny.

4

Małżonek, który będzie zarabiał więcej, po urodzeniu dzieci, może nadwyżki gotówkowe pożytkować według swojego uznania. Może obdarowywać współmałżonka, dzieci, zapisywać na jego nazwisko, dobra ruchome i nieruchome.

5

O wyborze przedszkola i szkół dla dzieci do ich pełnoletności, będzie decydował Roman Nowak po konsultacjach z żoną.
6

O wyborze miejsca wakacji z żoną, dla całej rodziny, lub tylko dzieci, będzie decydował Roman Nowak po konsultacjach z żoną.

7

O wyborze miejsc przyjęć, kina, teatru i innych miejsc kulturowych dla całej rodziny, lub tylko dzieci, będzie decydował Roman Nowak po konsultacjach z żoną.

 

8

Matka dzieci jak i ojciec dzieci, nie mogą indoktrynować dzieci przeciwko sobie w małżeństwie, jak i po rozstaniu. W przypadku indoktrynowania dzieci przeciwko sobie w małżeństwie, jak i po rozstaniu, rodzic indoktrynujący dzieci, przeciwko drugiemu rodzicowi, zapłaci każdorazowo odszkodowanie rodzicowi drugiemu, do jego rąk, najpóźniej w ciągu 1-miesiąca od dnia zdarzenia kwotę 1000USD i przeprosi w obecności dziecka.

9

Rodzice w obecności dzieci nie mogą kłócić się i poruszać spornych spraw, dotyczących dzieci i całej rodziny.

10

Rodzina będzie spożywać posiłki razem, przygotowane przez Barbarę Kowalską. Tylko w uzasadnionych przypadkach, może rodzina niekompletna spożywać posiłki.

11

Kary i nagrody dla dzieci stosuje Roman Nowak, według swojego uznania, mieszczące się w obowiązujących normach etycznych, w rodzinach Polskich.

12

Jeżeli po zawarciu związku małżeńskiego, okazało by się, że jeden z małżonków ma inną orientację seksualną, niż orientacja heteroseksualna, zapłaci drugiemu małżonkowi odszkodowanie w wysokości 100.000zł i rozwód będzie orzeczony z wyłącznej jego winy. Dzieci będą powierzone rodzicowi który nie zmienił orientacji seksualnej.
13
Gdy jeden małżonek rozstanie się z drugim małżonkiem, lub złoży wniosek o rozwód, w przypadku nie złamania umowy przedmałżeńskiej przez drugiego małżonka, zapłaci  odszkodowanie drugiemu małżonkowi w kwocie 100.000zł i rozwód będzie orzeczony z wyłącznej jego winy.
14

Po rozwodzie, lub nie zamieszkiwaniu razem, Romanowi Nowakowi będzie powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, do ukończenia przez nich pełnoletności. Po ukończeniu pełnoletności przez dzieci, dzieci zadecydują z kim będą zamieszkiwać. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania dzieci, obowiązek alimentacyjny, będzie obowiązywał jak w 17.
15

Gdy rodzice nie będą zamieszkiwać razem, dzieci będą mogły kontaktować się z matką, co drugi tydzień od piątku od godz. 17.00 do niedzieli do godz. 18.00, w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia i pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych, od godz.10.00 do godz. 20.00, miesiąc lipiec wakacji i pierwszy tydzień ferii zimowych. Za okres 1-go miesiąca wakacji i jednego tygodnia ferii zimowych przebywania dzieci u drugiego rodzica, alimentów się nie pobiera. Jeżeli Roman Nowak wyrazi zgodę, to dzieci będą mogły przebywać z matką większą ilość czasu, a za ten okres nie będzie pobierał alimentów.
16

W przypadku utrudniania przez Romana Owaka, kontaktów matce z dziećmi i nie wywiązywania się z 15, Sąd Cywilny  może przydzielić dzieci pod opiekę matce, wówczas kontakty ojcu będą przysługiwać jak w 15.
17
Gdy rodzice nie będą zamieszkiwać razem, alimenty na dzieci od Barbary Kowalskiej, będzie pobierał Roman Nowak stałe  do ukończenia 18-roku życia.

Na jedno dziecko miesięcznie, maksymalnie do kwoty równowartość 100.USD. Na dwoje dzieci miesięcznie, maksymalnie do kwoty równowartość 80.USD na jedno dziecko. Na troje i więcej dzieci miesięcznie, maksymalnie do kwoty równowartość po 60.USD na jedno dziecko. Alimenty mogą wynosić maksymalnie do 50% dochodów netto rodzica, zobowiązanego do płacenia alimentów.

Po ukończeniu przez dziecko 18-roku życia, alimenty będzie otrzymywało dziecko osobiście, lub na jego konto. Obowiązek alimentacyjny, po ukończeniu przez dziecko 18-tego roku życia obowiązuje, tylko w przypadku uczęszczania przez dziecko do szkoły dziennej, nie dłużej jednak, jak do ukończenia 25-roku życia dziecka. Wysokość alimentów po 18-tym roku życia, jest taka sama jak do 18-tego roku życia. Dziecko po ukończeniu 18-tego roku życia, jest zobowiązane, do dostarczania rodzicowi płacącemu alimenty, wiarygodne, oryginalne zaświadczenia, potwierdzające jego uczęszczanie do szkoły dziennej, dwa razy w roku.

18

Gdyby po uzyskaniu przez dziecko pełnoletniości, dziecko zamieszka z matką, to ojciec zobowiązany będzie płacić alimenty w takiej wysokości jak w 17
19

Żona będzie mogła odmówić mężowi współżycia seksualnego gdy mąż będzie chciał współżyć seksualnie więcej niż trzy razy w tygodniu. 

20
Mąż ma obowiązek współżyć seksualnie z żoną, nie mniej jak trzy razy w tygodniu.
21

Żona będzie zajmować się domem i zarządzać nim po konsultacji z mężem.
22
Małżonkowie w miejscach publicznych, nie mogą wypowiadać się negatywnie przeciw sobie, dzieciom, swoim rodzinom.
23
Roman Nowak, w każdym miejscu zamieszkania, tam gdzie będzie przebywał, będzie decydował o wyborze programu TV.
24

Barbara Kowalska zobowiązuje się do: noszenia długich włosów minimum do ramion i co najmniej w każdą niedzielę i święta będzie chodzić w sukienkach podczas trwania małżeństwa.

25

Po rozstaniu mąż jak i żona, do końca życia nie będą mogli mówić negatywnie o swoim byłym partnerze, jego postępowaniu, ich rodzinach, pod rygorem zapłacenia odszkodowania w wysokości 100.000zł.

26

Wszelkie zmiany, dopisywanie nowych paragrafów, itd.,  może  być dokonywane w formie aneksu sporządzonego na piśmie.

27

W sprawach nieuregulowanych w tym kontrakcie zostaną zastosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.

28
Mając pełną zdolność do czynności prawnych, świadomie wstępujemy w ten związek małżeński, oświadczamy, że oboje mamy orientacje heteroseksualne i zobowiązujemy się do przestrzegania powyższego kontraktu.

 

/czytelny podpis Barbara Kowalska ....................................

/czytelny podpis Roman Nowak .......................................

/świadek ...........................................

/świadek ............................................

 

Kwoty i lata zadeklarowane w intercyzie mogą ulegać zmianie w zależności od kondycji finansowej zawierających intercyzę.

Bez względu na majętność i dochody zawierających intercyzę przedmałżeńską, należy taką intercyzę spisać, gdyż nikt nie wie, jak potoczy się życie dalej. Intercyza jest w dużym stopniu gwarancją (wekslem) na to, że życie w przyszłości nie stanie się piekłem na ziemi dla ojców, którzy obecnie mogą być pozbawieni z dnia na dzień dorobku całego życia, kontaktu z dziećmi, zgodnie z obecnie obowiązującym prawem rodzinnym w Polsce. Po zawarciu  intercyzy przedmałżeńskiej  jest większa pewność długiego i szczęśliwszego życia małżeńskiego. Kobiety po wprowadzeniu intercyzy nie będą miały motywu do składania wniosków o znęcanie się psychiczne i fizyczne na podstawie art.207 1 k.k i  innych bezpodstawnych oskarżeń.

Nie zanotowano ani jednego przypadku, aby żona składała doniesienie na męża na podstawie art. 207 1. k.k. gdy pomiędzy małżonkami była spisana intercyza przedmałżeńska.

Notariusze za sporządzenie intercyzy przedmałżeńskiej pobierają około 400zł. Ogólnie lansowany jest taki trend,  że  intercyza przedmałżeńska sporządzona bez notariusza jest nieważna. Taka interpretacja  jest kontrowersyjna, gdyż testament napisany odręcznie jest ważny, więc  dlaczego intercyza przedmałżeńska spisana bez notariusza przed zawarciem związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami  miałaby być nieważna.

 Przyszli małżonkowie po podpisaniu intercyzy przedmałżeńskiej bez notariusza, mogą dodatkowo zaprosić świadków  lub osoby zaufane do podpisania ich intercyzy, aby intercyza przedmałżeńska była bardziej wiarygodna. Sąd powinien uznać  sporządzoną tak intercyzę przedmałżeńską przez współmałżonków  za  ważną, nawet bez podpisu dodatkowych osób.

 

 
Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!