wyciąg ze statutu

 

STATUT

    FUNDACJI OJCÓW POKRZYWDZONYCH PRZEZ SĄDY

"w skrócie"

       ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

   §

Fundacja pod nazwą "Fundacja Ojców Pokrzywdzonych Przez Sądy ", zwana dalej "Fundacją"  ustanowiona została  aktem notarialnym za repertorium A nr 442/2006 i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.o fundacjach (Dz.U. z 1991r. Nr 46, poz.203) oraz niniejszego statutu.

   §

Fundacja może używać nazwy w skrócie: „        FOPPS”.                                                               

     §

Fundacja posiada osobowość prawną.
    §

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

     §

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

       §
Czas trwania Fundacji nie jest  oznaczony.
                                                    

       §

Fundacja  opiera swą działalność głównie na pracy społecznej, kierując się  wiedzą i doświadczeniem.

         §

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Sprawiedliwości.

          §

Fundacja używa pieczęci podłużnej z napisem wskazującym jej nazwę, siedzibę i adres.

           §
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym przy realizacji jej celów.


ROZDZIAŁ II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

                                                         

                                                                      §

 Ochrona interesu społecznego w zakresie dyskryminacji praw rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem praw ojców i dzieci. Wspieranie ojców i dzieci pokrzywdzonych przez Sądy orzekające w sprawach rodzinnych.

 

ROZDZIAŁ III. SPOSOBY REALIZACJI CELÓW FUNDACJI

             §

Organizowanie akcji zbierania podpisów do władz ustawodawczych, w celu zmiany przepisów prawa rodzinnego.
                  

              §
 

Organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla samotnych ojców i ich dzieci.

 

                 §

Wspieranie ojców w kontaktowaniu się z dziećmi po rozwodach lub separacjach poprzez uczestnictwo przy kontaktowaniu się z ich  dziećmi.

                                                          

                  §

Udzielanie porad koleżeńskich, propagowanie znajomości przepisów prawa w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego i karnego  przed małżeństwem, oraz w trakcie małżeństwa.

                    §

 

Udział Członków Zarządu „Fundacji Ojców Pokrzywdzonych Przez Sądy”lub osób przez nich upoważnionych, do brania udziału w  rozprawach  cywilnych,  na podst. art. 87 § 3 k.p.c. w związku art. 61 § 1 k.p.c.  i rozprawach karnych na podstawie art.90  § 1,2,3  k.p.k. i art. 91 k.p.k,  ze szczególnym uwzględnieniem spraw rodzinnych, według Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości zdnia10.11.2000r.
                                                         

                     §

Udział Członków Zarządu Fundacji lub osób przez nich upoważnionych do brania udziału w  rozprawach  sądowych w charakterze osób zaufania (art. 154 § 1 k.p.c.), osób wskazanych (art. 361§ 1 k.p.k.) lub publiczności.    

                      §

Wspomaganie inicjatyw wydawniczych w zakresie propagowania, ulepszania prawa rodzinnego.
                                                           

                       §

Organizowanie dla  ojców i ich rodzin  imprez kulturowych w formie spotkań , narad, podwieczorków, wieczorków zapoznawczych  tanecznych.

 

                       §

Współdziałanie ze w środkami masowego przekazu, aby przeciwdziałać przedstawianiu ojców w negatywnym świetle. Krzewienie i propagowanie postaw humanistycznych, prorodzinnych, prospołecznych, patriotycznych.

                      §

 Łączenie się z innymi  Organizacjami w kraju i za  granicą, jeżeli  działalność tych organizacji jest zbieżna z celami statutowymi.
 

                      §

 Organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla osób realizujących cele fundacji, działania w kierunku unifikacji prawa rodzinnego na całym świecie.

                                                          

 
Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!